Általános részvételi feltételek

Általános részvételi feltételek
Xenon.hu Kedvezménykártya


SBKS xenon Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Villányi út 62.., cégjegyzékszáma: 01 09 739788) (a továbbiakban: Xenon.hu) a jelen általános részvételi feltételek - a továbbiakban Részvételi Feltételek - keretében határozza meg a Xenon.hu Kedvezménykártya - a továbbiakban Kedvezmény Program - általános működési és részvételi feltételeit.


1. A Részvételi Feltételek hatálya és érvényessége

A jelen Részvételi Feltételek 2021. június 22. napjától érvényesek. A Részvételi Feltételek hatálya kiterjed a Xenon.hu és a Kedvezmény Programban részt vevő minden személy - a továbbiakban Résztvevő vagy Résztvevők - viszonyára, a Kedvezmény Programmal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, valamint azok gyakorlására egyaránt. 

2. A Kedvezmény Programban való részvétel feltételei

A Kedvezmény Programban részt vehet minden 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött természetes személy, aki

- a jelen Részvételi Feltételekben foglalt előírásoknak, követelményeknek megfelel,

- a Kedvezmény Programba való regisztrációt - a továbbiakban Regisztráció – megelőzően megismeri a Kedvezmény Program személyes adatok kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatóban - a továbbiakban Adatkezelési Tájékoztató - a részvételhez szükséges, illetve megadható személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatást és azt tudomásul veszi,

- valamint nyilatkozik a jelen Részvételi Feltételek elfogadásáról. A fenti feltételeknek együttesen kell megvalósulniuk.


3. A Regisztráció

Papír alapon

Amennyiben a regisztráció papír alapon történik, úgy a kötelezően megadandó adatok

- a név (vezeték- és keresztnév)

- illetve e-mail és telefonszám megadása


Online

Amennyiben a regisztráció online, a xenon.hu webshopján történik, úgy a kötelezően megadandó adatok

- a név (vezeték- és keresztnév)

- posta cím

- illetve e-mail és telefonszám megadása

Külön lehetséges nyilatkozni - a vonatkozó négyzet bejelölésével - arról, hogy a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Xenon.hu az általa megadott elérhetőségeire hírlevelet és általános, vagy a korábbi vásárlásai alapján testreszabott ajánlatokat küldjön a Xenon.hu vagy a partnereinél elérhető termékekről és szolgáltatásokról.

A Kedvezmény Programba új belépők korlátlan számban csatlakozhatnak. A Kedvezmény Programban való részvétel önkéntes. A Részvételhez szükséges továbbá, hogy a Résztvevő Kedvezménykártyát vegyen át.


4. Xenon.hu Kedvezménykártya leírása, igénylése és használata

A Xenon.hu a Kedvezmény Program keretében a Résztvevők számára 1 (egy) darab Xenon.hu  Kedvezménykártya elnevezésű, az adott Résztvevőhöz rendelt, névre szóló, Résztvevő azonosítóval rendelkező kedvezmény kártyát - a továbbiakban Kedvezménykártya - ad át. A Kedvezménykártya kedvezményeket biztosít a xenon.hu webáruházban való vásárlásra.

- 10% kedvezmény a webshopban történő vásárlásokra, melyet a Résztvevő, Kedvezménykártya kártyaszámával tud érvényesíteni a pénztárban

- 5% kedvezmény az üzletben történő vásárlásokra, melyet a Kedvezménykártya felmutatásával tud érvényesíteni

A Kedvezménykártya a Xenon.hu tulajdonát képezi. Személyenként csak egy Kedvezménykártya igényelhető és használható.

Igénylés

Kedvezménykártya személyesen, a Xenon.hu üzletében, illetve online, a xenon.hu webshopon igényelhető, a Kedvezménykártya igénylő adatlap – a továbbiakban Adatlap - szabályszerű kitöltésével, a Xenon.hu részére való online, vagy személyes átadásával történhet. Az Adatlap kitöltését és az üzletben való leadását követően a Résztvevő a helyszínen átveheti a Kedvezménykártyát, mely aktív, azaz a kedvezmények igénybevételére alkalmas. Amennyiben a Résztvevő online adja le igénylését, úgy a Kedvezménykártya a Résztvevő által, az igénylés során leadott postai címre kerül kiküldésre.

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Kedvezménykártya használatát harmadik személy részére átengedik, a Kedvezménykártyát elveszítik vagy azt harmadik személy eltulajdonítja, illetőleg a Kedvezménykártya azonosításához szükséges adatokat más személy számára hozzáférhetővé teszik, úgy az ebből eredő következményekért a Xenon.hu nem vállal felelősséget.

A Kedvezménykártya kizárólag

- a Xenon.hu üzletében

- a xenon.hu webshopan használható fel.


5. A Kedvezménykártyával igénybe vehető kedvezmények

A Xenon.hu a Résztvevőknek kedvezményeket biztosít, melyek a Kedvezménykártya használatával vehetők igénybe.

A Résztvevők számára állandó kedvezmény biztosított a Kedvezmény Program ideje alatt a következő szolgáltatásokra és termékekre:

1. A xenon.hu webshopban - 10% kedvezmény bármelyik termékre

2. A Xenon.hu üzletében - 5% kedvezmény bármelyik termékre


6. A Kedvezménykártya letiltása, pótlása

Ha a Kedvezménykártya elveszett, azt ellopták vagy az megrongálódott, a Résztvevők kezdeményezhetik annak letiltását személyesen a Xenon.hu üzletben. A Xenon.hu jogosult arra, hogy a letiltást, illetve a pótlást kezdeményezőt a személyének beazonosítására megkérje, neve, illetve egy más, a Résztvevő által a Regisztrálás során megadott személyes adatra történő ellenőrző kérdéssel. Ennek sikertelensége esetén a Xenon.hu a pótlás, illetve letiltás végrehajtását jogosult megtagadni.

A Xenon.hu a letiltani kért Kedvezménykártyát a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül érvényteleníti. Az érvénytelenített Kedvezménykártya nem használható és újra nem érvényesíthető, a Résztvevő azonban új Kedvezménykártyát igényelhet és vehet át a Kedvezménykártya Igénylésével megegyező módon. A sikeres azonosítás esetén a Résztvevőnek nem kell megtérítenie az elvesztett Kedvezménykártya költségét. Az új igénylés elmaradása esetén a Xenon.hu a Résztvevő Kedvezmény Programban kezelt személyes adatait a Kedvezménykártya érvénytelenítését követő 60 napon belül törli nyilvántartásából.


7. Adatmódosítás

A Résztvevő bármikor módosíthatja az általa a Regisztráció során megadott adatait. Kötelező adatmódosítás szükséges, amennyiben a Résztvevőnek a Kedvezménykártya igénylő Adatlapon megadott személyes adataiban változás történik. Lehetséges új e-mail címet, vagy mobiltelefonszámot megadni. Az adatmódosítás a Xenon.hu recepcióján kitöltött és leadott Adatmódosító Lapon lehetséges. A Xenon.hu a bejelentések átvezetését 5 napos ügyintézési idővel vállalja. A Xenon.hu nem vállal felelősséget a helytelenül megadott adatok felhasználásával keletkező vagy a változások bejelentésének hiányából fakadó károkért és következményekért. Amennyiben a Xenon.hu az értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú kötelezettségüket teljesíteni, vagy ebből kifolyólag a Xenon.hu valamilyen hátrány éri, úgy az abból eredő minden kárért a Résztvevő felel.


8. A Kedvezmény Program időtartama

A Kedvezmény Program határozatlan időtartamra szól, melynek megszüntetését bármelyik fél kezdeményezheti.


9. A Kedvezmény Programból való kilépés és kizárás

A Résztvevő Kedvezmény Programa abban az esetben megszűnik, ha a Résztvevő a kilépési igényét, írásban, e-mailben (info@xenon.hu) jelzi. 

A Xenon.hu fenntartja annak jogát, hogy azt a Résztvevőt, aki a Kedvezménykártyáját a jelen Részvételi Feltételekbe ütközően használja vagy azzal bármi módon visszaél, a Kedvezmény Programból külön értesítés nélkül kizárja


10. Személyes adatok

A Résztvevők által a Kedvezmény Programban megadott személyes adatok kezeléséről a Kedvezmény Program Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik.

A Résztvevők a Kedvezménykártya Igénylőlapon nyilatkoznak arról, hogy a Kedvezmény Program Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat megismerték.

A Résztvevő felelős azért, hogy a Kedvezménykártya Igénylés során általa megadott adatok pontosak legyenek, és a valóságnak megfeleljenek. Ezen adatokat bármikor módosíthatja az Adatmódosító lapon a 10. pontban leírtaknak megfelelően.

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Xenon.hu nevében eljáró személy a Kedvezménykártya letiltása, cseréje és az azzal kapcsolatos más ügyek intézése során a Résztvevő személyes adatait igazoló fényképes okmány bemutatását kérheti személyének beazonosítása érdekében. Ha a Résztvevő személye nem azonosítható be, a Kedvezménykártyával kapcsolatos ügyintézést a Xenon.hu jogosult megtagadni.

A Xenon.hu az adott Kedvezménykártya használatával kapcsolatos információkat adatvédelmi okok miatt - az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adattovábbításon, adatátadáson és adatkezelési célokon túl – kizárólag az érintett Résztvevő számára ad, személyének beazonosítását követően.


11. A Részvételi Feltételek módosítása

A Xenon.hu fenntartja a jelen Részvételi Feltételek egyoldalú módosításának a jogát azzal, hogy az esetleges változásról a Résztvevőket a változás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal emailben tájékoztatja. A mindenkor hatályos Részvételi Feltételek megtekinthetők a xenon.hu weboldalán.


12. Egyebek

Abban az esetben, ha a Xenon.hu bármely okból postai küldeményt továbbít a résztvevők számára, a Xenon.hu postázással kapcsolatos felelőssége a rendszerben rögzített címre történő küldemény feladásáig terjed. A Xenon.hu a küldeményeinek postázását kizárólag Magyarország közigazgatási határain belüli címre vállalja.

A Kedvezménykártya Kedvezmény Programmal kapcsolatos panaszokat a Résztvevők írásban - e-mailen, vagy postai úton jelenthetik be.

A Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét a Kedvezmény Programmal kapcsolatos minden jogvita esetére. A Résztvevők a Kedvezmény Programmal kapcsolatos lényeges információkat mindenkor megismerhetik a xenon.hu weboldalról. Jelen Általános Részvételi Feltételek hatályba lépésével minden korábbi Általános Részvételi Feltétel hatályát veszti. A Kedvezmény Programból származó esetleg vitás kérdések rendezésére a vita tárgya idején hatályos Általános részvételi feltételek az irányadók.


Kelt: Budapest, 2021. június 23.

SBKS xenon Kft.