ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Xenon.hu Kedvezménykártya Program
kapcsolatos
adatkezelésekről


Bevezető

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) az SBKS xenon Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által kiadott Xenon.hu Kedvezménykártyához (továbbiakban: Kedvezmény Program) kapcsolódóan megvalósított személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel, az adatok gyűjtésével egyidőben, annak érdekében, hogy Adatkezelő a GDPR 13. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen.


A Tájékoztató 2021. június 22. napjától kezdve visszavonásig hatályos a Kedvezmény Program tagsághoz kapcsolódóan megvalósított személyes adatok kezelésére vonatkozóan. 

Személyes adat minden természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) az érintettet (vagyis az adat alanyát) azonosítani lehet. A személyes adatok körébe tartozhat pl.: a családi név, utónév, lakcím, e-mail cím, vagy éppen a plastik kedvezménykártya egyedi azonosítója.


Adatkezelő a Kedvezmény Programra vonatkozóan Általános részvételi feltételeket  (továbbiakban: Részvételi Feltételek vagy ÁSZF) bocsátott ki. A Kedvezmény Programmal járó kedvezményekre azok a természetes személyek válnak jogosulttá, akik ezeket a Részvételi Feltételeket a Kedvezmény Program igénylésekor Kedvezménykártya igénylő adatlapon nyilatkozatukkal elfogadják és ilyen módon szerződést kötnek SBKS xenon Kft-vel.

A Kedvezmény Programban kizárólag 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött természetes személy vehet részt, így jelen tájékoztató vonatkozásában kiskorú érintettsége nem fordul elő. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa, amelyről az Adatkezelő a Kedvezménykártya-tulajdonosokat haladéktalanul értesíti.


A Tájékoztatóban nem részletezett kérdésekről irányadó jogszabály:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).


Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

SBKS xenon Kft. 

Képviseli: Spiesz Botond, Dr. Korn Sándor

Székhely: 1113 Budapest, Villányi út 62.

E-mail: info@xenon.hu

Tel.: +36 70 670 3667


Az adatkezelő adatvédelmi tisztiselőjének neve és elérhetőségei:

SBKS xenon Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.


Adatkezelési tevékenységek:

A.1. Kedvezménykártya igénylő adatlapon történő regisztráció, szerződéskötés


Adatkezelő a Kedvezmény Program szerződéseket és ehhez kapcsolódóan a Xenon.hu Kedvezménykártya tulajdonosokat nyilvántartja. A Kedvezmény Programhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit a Részvételi Feltételek (a továbbiakban: Részvételi Feltételek vagy ÁSZF) és az abban hivatkozott dokumentumok rögzítik. A Részvételi Feltételek  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77. §-ban foglalt általános szerződési feltételeknek minősül.


A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

A személyes adatok kezelése a Kedvezmény Program szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése és teljesítése érdekében szükséges.


Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).


A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)


Adatfeldolgozók:

OpenCart Limited (Székhely: Workshop 22, 7 Floor, 99Commons,99 Pui To Road,Tuen Mun, Hong Kong) – Tárhelyszolgáltatás

ADÓBOX Kft.  (Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 36.) – könyvelési szolgáltatás

Saját fejlesztésű CRM rendszer (Székhely: 1113 Budapest, Villányi út 62.) – CRM rendszer szolgáltatása


Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás. 


Tájékoztatás az érintetti jogokról:

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.


Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

A személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a Kedvezmény Programra vonatkozó szerződést megkötni és teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles a személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a szerződés teljesítését megtagadni.

Az adatok megadásának elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk a kedvezményrendszert nyilvántartani, a vállalt kedvezmény biztosítani, vagyis a szerződést nem tudjuk teljesíteni.


Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Az Érintett azonosítása céljából felvett személyes adatok:  neve (vezeték- és keresztnév). Az Érintett kapcsolattartási adatai: e-mail-címe. 

Tárolásra kerül továbbá a Felhasználói Feltételek (ÁSZF) elfogadásának és az adatkezelési tájékoztató megismerésének tényére valamint annak időpontjára vonatkozó információ, valamint az ügyféladatok tárolását és kezelését szolgáló CRM rendszer által generált azonosítók. 


A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, szerződés megszűnése. 

A szerződés megszűnését követően Adatkezelő az adatokat jogos érdek jogalapon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi, lásd: következő pont.


A.2. A szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme


A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén.


Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő szerződésből eredő jogainak, követeléseinek érvényesíthetőségéből eredő, illetőleg a védekezés jogához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).


A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai


Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.


Tájékoztatás az érintetti jogokról: 

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.


Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatkezelés elmaradása magával vonhatja a szerződés megkötésének, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadását.


Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Az Érintett elérhetőségi adatai, az Érintett azonosítása céljából felvett személyes adatok, például vezeték-és keresztnév, valamint a szerződésben megadott egyéb személyes adatok, mint telefonszám, e-mail-cím.


A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Az érintett -szerződés megszűnését vagy teljesülését követően- nem törölt személyes adatait az Adatkezelő a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi.


A.3. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 


A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás).


Az adatkezelés jogalapja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§ alapján.


A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)


Adatfeldolgozók:

Adatkezelő adózási, könyvviteli feladatait ellátó adatfeldolgozója:

ADÓBOX Kft.  (Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 36.) – könyvelési szolgáltatás

In mid Air ERP Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 36. Fszt. 1.) – online számlázás

Saját fejlesztésű CRM rendszer (Székhely: 1113 Budapest, Villányi út 62.) – CRM rendszer üzemeltetője


Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.


Tájékoztatás az érintetti jogokról:

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását.


Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása kötelező, azt jogszabály írja elő.


Az érintett személyes adatok kategóriái: 

2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§ alapján különösen: név, cím, (egyéni vállalkozó esetén : adószám, adózási státusz)


A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

8 év (Számviteli törvény 169.§).


A.4. Panaszkezelés


A Résztvevő panaszaival, észrevételeivel Adatkezelő info@xenon.hu e-mail címére, vagy postai úton a 1113 Budapest, Villányi út 62. címre küldött levélben, vagy személyesen az üzletben (1113 Budapest, Villányi út 62.) tud Adatkezelővel kapcsolatba lépni. Adatkezelő kizárólag a szolgáltatással közvetlen kapcsolatban felmerülő panaszok, észrevételek esetében tud eljárni.


A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása. 


Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés.


A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai.


Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.


Tájékoztatás az érintetti jogokról:

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását.


Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

A panasz/bejelentés megtétele önkéntes, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. alapján kötelező.


Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, az igénybevett, illetve panasszal érintett szolgáltatásra vonatkozó adatok, számla adatai, a panasz részletezése.


A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, az elévülési idő lejártával, vagyis írásbeli panasz esetén a panasz felvételétől számított 5 év, szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv felvétel napjától számított 5 év, számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.


A.5. Hírlevél  / eDM küldése

Regisztrációkor lehetősége van a Kedvezmény Program résztvevőnek -a vonatkozó  négyzet bejelölésével-  nyilatkozni arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az SBKS xenon Kft. az általa megadott elérhetőségeire hírlevelet / eDM-et és általános, vagy a korábbi vásárlásai alapján testreszabott ajánlatokat küldjön az SBKS xenon Kft. vagy partnereinél elérhető termékekről és szolgáltatásokról.


A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja SBKS xenon Kft. és partnerei szolgáltatásaink népszerűsítése, reklámozása, híreinek eljuttatása, szolgáltatásunk és partnereink bemutatása, reklámozása.


Az adatkezelés jogalapja:

Hír- /eDM-levelünkre feliratkozó természetes személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, valamint a hír- /eDM-leveleink láblécében a megfelelő hivatkozásra kattintással, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.


A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)


Adatfeldolgozók:

The Rocket Science Group, LLC (Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) – Hírlevélküldő program és marketing automatizálási szoftver üzemeltetője

Varnai Digital Agency Bt. (Székhely: 1037, Budapest, Zúzmara utca 4.) - Online Marketing ügynökség


Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.


Tájékoztatás az érintetti jogokról:

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.


Tájékoztatás automatikus döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is:

SBKS xenon Kft. hír- / eDM-leveleit érdeklődési kör, az igénybevett szolgáltatások szerint szegmentálja, annak érdekében, hogy a számos termékinformáció közül kifejezetten az érdeklődési körnek megfelelő termékről, szolgáltatásról tudjon híreket és reklámokat küldeni a feliratkozónak és így nem releváns, az érdeklődési körbe nem eső tartalommal ne zavarja.

SBKS xenon Kft. a hír- / eDM-levél kiküldését követően nyomonköveti a feliratkozók hírlevéllel kapcsolatban mutatott aktivitását, úgy mint annak megnyitását, vagy például azt, hogy a levélben szereplő linkre kattintott-e az olvasó, ezzel is felmérve az olvasó érdeklődési körét és kialakítva a hozzá közelálló témacsoportokat, ezzel létrehozva az olvasó erre irányuló profilját.

SBKS xenon Kft. ezúton is tájékoztatja feliratkozóit, hogy e tevékenységei alkalmazásával automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez, mely esetben Önnek joga van az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni,  továbbá ahhoz, hogy álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást tegyen a fenti elérhetőségeinken.


A hír- / eDM-levél-feliratkozás és -kiküldés során alkalmazott profilalkotás jelentősége és az érintettre vonatkozó következményei: 

Az érintett az érdeklődési körének megfelelő tartalmat kap a neki címzett levelekben.


Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk hírlevelünket / eDM levelünket eljuttatni.


Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, arra vonatkozó részletes információ, hogy a levelelet megnyitották-e illetve olvasták-e, az adatok alapján felállított vásárlói profil.


A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban az utolsó aktivitást mutató cselekményt követő 18 hónap elteltével.


A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

A személyes adatok kezelése a Kedvezmény Program szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítése érdekében szükséges.


Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).


A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)


Adatfeldolgozók:

Saját fejlesztésű CRM rendszer (Székhely: 1113 Budapest, Villányi út 62.) – CRM rendszer szolgáltatása

The Rocket Science Group, LLC (Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) – Hírlevélküldő program és marketing automatizálási szoftver üzemeltetője

Varnai Digital Agency Bt. (Székhely: 1037, Budapest, Zúzmara utca 4.) - Online Marketing ügynökség


Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás. 


Tájékoztatás az érintetti jogokról:

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.


Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

A személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a Kedvezmény Programra vonatkozó szerződést teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles a személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni, vagy lemond a xenon.hu webáruházban való kedvezményes vásárlási lehetőségről. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni.

Az adatok megadásának elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk a vállalt kedvezményt biztosítani, vagyis a szerződést nem tudjuk teljesíteni.


Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Az Érintett azonosítása céljából felvett személyes adatok:  neve (vezeték- és keresztnév). Az Érintett kapcsolattartási adatai: e-mail-címe

Tárolásra kerül továbbá a Felhasználói Feltételek (ÁSZF) elfogadásának és az adatkezelési tájékoztató megismerésének tényére valamint annak időpontjára vonatkozó információ, valamint az ügyféladatok tárolását és kezelését szolgáló CRM rendszer által generált azonosítók. 


A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, szerződés megszűnése. 

A szerződés megszűnését követően Adatkezelő az adatokat jogos érdek jogalapon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi (lásd: A.2-es pont).


Megfelelő biztonság

Adatkezelő biztonsági rendszerének kialakítása során figyelembe vette a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot. 

Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelő számítógépein, illetve hálózatán tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal, legalább felhasználói névvel és jelszóval lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelő rendszeresen gondoskodik.


Mit jelentenek az érintetti  jogok?

Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit és kérelmeit várjuk

postai úton:

SBKS xenon Kft. 

1113 Budapest, Villányi út 62. címen, 

e-mailen: info@xenon.hu

telefonon: +36 70 670 3667 számon.


Az érintettek az adatkezelés teljes ideje alatt élhetnek az alábbi jogosultságokkal:

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint azok elektronikus másolatát is kérheti.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Személyes adatok törléséhez való jog

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Személyes adatok korlátozásához való jog

Az érintett kérheti adott esetben az adatkezelés korlátozását, ameddig elbírálják igényét.

Például ha tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, vagy megkérdőjelezi a kezelt adatok pontosságát.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Ebben az esetben az adatkezelést meg kell szüntetni, kivéve, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek az érintett jogaival szemben elsőbbséget élveznek, illetve amennyiben az adatkezelést jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme indokolja.

Adathordozhatóság

Az érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett ez alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Kérheti továbbá személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbítását. Ezen jogának gyakorlása azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás 

Az érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás esetében. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


Adatkezelő eljárása

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet az intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kéréseket. A kezelt személyes adatok másolata első esetben ingyenes, a további másolatokért felmerült költségeinkkel  megegyező összegű díjat számolunk fel.


Panasztételi lehetőség: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: H-1155 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Levelezési cím: H-1363 Budapest, Pf.: 9.

Tel.: +36 (1) 391-1400 

ugyfelszolgalat@naih.hu  


Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 


Budapest, 2021. június 22.

SBKS xenon Kft.